ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Εταιρικο προφιλ

Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ιδρύθηκε το 1981 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 62/13.1.1981). Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπ. Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 13950/06/Β/86/36. Η διάρκεια της έχει οριστεί από την καταχώρηση της στο Μητρώο Α.Ε. σε πενήντα (50) έτη, και λήγει το 2031. Η έδρα της Εταιρίας είναι στο Δήμο Χαλανδρίου επί της οδού Μπενάκη αρ.5.

Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρία ενός ομίλου επιχειρήσεων ο οποίος δραστηριοποιείται και κατέχει ηγετική θέση στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Έχει εκδώσει την πρώτη έγχρωμη και ταμπλόιντ εφημερίδα στην ελληνική αγορά ενώ εισήγαγε μοντέρνα και πρωτοποριακή τεχνολογία στον χώρο των εκτυπώσεων.

Η "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε." δραστηριοποιείται μέσω των συμμετοχών της στους ακόλουθους κλάδους : εκδόσεις, εκτυπώσεις, ηλεκτρονικά ΜΜΕ, υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης, ένθεση, βιβλιοθεσία, τηλεοπτικές παραγωγές κ.α.

Το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €5.625.000,00, διαιρούμενο σε 18.750.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

 

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας (μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5%), με βάση το μετοχολόγιο της 08/02/2013  είναι η ακόλουθη:

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό %
Φώτιος Γ. Μπόμπολας 9.158.723 48,85%
Μαρία Γ. Μπόμπολα 4.925.120 26,27%
ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.254.712   6,69 %
Γεώργιος Φ. Μπόμπολας 1.052.904   5,62%
Επενδυτικό Κοινό 2.358.541 12,58%
Σύνολο 18.750.000 100,00%

Η Εταιρία διοικείται από πενταμελές Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της απο 20/02/2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. αυτής και έχει ώς ακολούθως :

Όνομα Θέση
Φώτιος Γ. Μπόμπολας Πρόεδρος Δ.Σ.  & Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Σ. Πατέλης Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Α. Βενέτης Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Ε. Μάρης Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος
Λάμπρος Β. Φώτογλου Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας είναι μέχρι την 30.6.2017.

    ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | ΑΡΜΑΕ: 13950/06/Β/86/36 | Μπενάκη 5 | Χαλάνδρι, TK 15238 | τηλ. 210 6061 000