ΟΜΙΛΟΣ

ΙΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Συμμετοχή 50%)

Η Ανώνυμη Εταιρία "ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "IRIS Α.Ε.Β.Ε" ιδρύθηκε το 1991. Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στο Κορωπί και αντικείμενο εργασιών της είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της παραγωγής εντύπων που περιλαμβάνουν την προμήθεια χάρτου, την εκτύπωση, την ένθεση, την βιβλιοδεσία, την συσκευασία, τις μεταφορές, και διάφορες λοιπές βοηθητικές υπηρεσίες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της IRIS Α.Ε.Β.Ε. ανέρχεται σε € 65.444.700, διαιρείται σε 21.814.900 μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία και είναι στο σύνολό του καταβεβλημένο. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι:

 

 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%)
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 10.907.450 50,00%
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 10.907.450 50,00%
ΣΥΝΟΛΟ 21.814.900 100,00%

 


Η εταιρία διοικείται από εξαμελές Δ.Σ. το οποίο εξελέγη δυνάμει της από 10.09.2015 απόφασης του Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της απο ιδίας απόφασης και η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

 

Όνομα Θέση
Σταύρος Π. Ψυχάρης Πρόεδρος Δ.Σ.
Φώτιος Γ. Μπόμπολας Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Παναγιώτης Α. Χρυσικάκης Μέλος Δ.Σ.
Χρήστος Σ. Πατέλης Μέλος Δ.Σ.
Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης Μέλος Δ.Σ.
Nικόλαος Ι. Γιαννακόπουλος Μέλος Δ.Σ.


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λήγει στις 30/6/2015.

    ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | ΑΡΜΑΕ: 13950/06/Β/86/36 | Μπενάκη 5 | Χαλάνδρι, TK 15238 | τηλ. 210 6061 000